SAFe Glossary in Polish

SAFe Glossary in Polish

SAFe Glossary in Polish Trailer

SAFe Glossary Polish Translation Team

A

B

C

D

W

E

F

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

A

Agile Product Delivery, APD (Zwinne Dostarczanie Produktów)

Kompetencja Zwinne Dostarczanie Produktów to zorientowane na klienta podejście służące do definiowania, budowania, wydawania produktów oraz usług w ciągłym przepływie wartości dla klientów i końcowych użytkowników.

Agile Release Train (ART)

Agile Release Train (ART) to długotrwały, zwinny zespół zespołów, który przyrostowo rozwija, dostarcza oraz często obsługuje jedno lub więcej rozwiązań w Rozwojowym Strumieniu Wartości.

Agile Teams (Zwinne Zespoły)

Zwinny Zespół to interdyscyplinarna grupa składająca się zazwyczaj z dziesięciu lub mniej osób posiadających wszystkie umiejętności niezbędne do definiowania, budowania, testowania i dostarczania wartości swoim klientom.

AI, Artificial Intelligence (Sztuczna Inteligencja)

Sztuczna inteligencja (AI) to termin używany do opisania szerokiej gamy inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. Sztuczną inteligencję można zastosować na wszystkich poziomach SAFe, aby tworzyć inteligentne rozwiązania dla klientów, automatyzować działania strumienia wartości i poprawiać odczucia klientów.

Architectural Runway (Ścieżka architektoniczna)

Ścieżka Architektoniczna składa się z istniejącego kodu, komponentów i infrastruktury technicznej potrzebnej do wdrożenia krótkoterminowych funkcjonalności przy minimalnych opóźnieniach oraz konieczności przeprojektowywania.

ART Backlog

ART Backlog to system Kanban, który służy do wychwytywania i zarządzania funkcjonalnościami i Enablerami dającymi możliwość na ulepszenie rozwiązania i rozbudowę jego ścieżki architektonicznej.

ART Flow (Przepływ ART)

Przepływ ART opisuje stan, w którym ART zapewnia klientowi ciągły przepływ wartościowych Funkcjonalności.

B

Big Data

Big Data odnosi się do ról i praktyk wymaganych do gromadzenia, zarządzania, normalizowania i dostarczania dużych zbiorów danych, które pomagają organizacjom podejmować bardziej świadome, oparte na faktach, decyzje.

Built-In Quality (Wbudowana Jakość)

Wbudowana Jakość to zestaw praktyk, które pomagają zapewnić, że wyniki zwinnych zespołów, zarówno w domenach biznesowych jak i technologicznych, spełniają odpowiednie standardy jakości w ciągu całego procesu tworzenia wartości dla klienta.

Business Agility (Zwinność Biznesowa)

Zwinność Biznesowa jest to umiejętność konkurowania i dynamicznego rozwoju w erze cyfrowej poprzez szybkie reagowanie na zmiany rynkowe i pojawiające się możliwości poprzez innowacyjne i cyfrowe umożliwienie dostarczania rozwiązań biznesowych.

Business and Technology (Biznes i Technologia)

Biznes i Technologia opisują wzorce, które mogą być użyte w celu realizacji Zwinności Biznesowej poprzez użycie zasad i praktyk SAFe w organizacji.

Business Owners (Właściciele Biznesu)

Właściciele Biznesu są kluczowymi interesariuszami ARTu, którzy ponoszą główną odpowiedzialność biznesową i techniczną za zwrot z inwestycji (ROI), zarządzanie oraz Compliance.

C

CALMR

CALMR jest podejściem DevOps, które ukierunkowuje ART w stronę osiągnięcia ciągłego dostarczania wartości poprzez wzmocnienie kultury, automatyzację lean flow, pomiary i odtwarzanie (przywracanie).

Capabilities (Możliwości)

Capabilities (Możliwości) reprezentuje dużą funkcjonalność rozwiązania, której implementacja często obejmuje wiele ARTów, a jej wielkość umożliwia dostarczenie jej w ramach PI.

Cloud (Chmura)

Chmura reprezentuje usługi wirtualnego przetwarzania na żądanie i przechowywania danych. Wykorzystywana jest do budowania opłacalnej i skalowalnej infrastruktury i operacji, do wdrażania łańcucha narzędzi DevOps oraz budowania i hostowania aplikacji AI.

Communities of Practice, CoPs

Communities of Practice (CoPs) to grupy osób zorganizowane wokół wspólnych zainteresowań, określoną domeną techniczną lub biznesową. Regularnie współpracują, aby dzielić się informacjami, doskonalić swoje umiejętności i aktywnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat interesującej ich domeny.

Compliance

Compliance odnosi się do strategii, działań i artefaktów, które pozwalają zespołom stosować metody rozwoju Lean-Agile, budować systemy o najwyższej możliwej jakości, przy jednoczesnym zapewnieniu, że spełniają one normy regulacyjne, branżowe i inne istotne standardy.

The Continuous Delivery Pipeline, CDP

Continuous Delivery Pipeline (CDP) reprezentuje przepływy pracy, działania i automatyzację potrzebne do kierowania rozwojem nowych funkcjonalności od pomysłu do wydania wartości na żądanie.

Continuous Deployment, CD (Ciągłe Wdrażanie)

Ciągłe Wdrażanie (CD) jest aspektem Continuous Delivery Pipeline, które automatyzuje migrowanie nowej funkcjonalności ze środowiska testowego na środowisko produkcyjne, gdzie później jest przygotowywane do wydania.

Continuous Exploration, CE (Ciągła Eksploracja)

Ciągła Eksploracja (CE) jest aspektem Continuous Delivery Pipeline, która napędza innowacje i wspiera uzgadnianie dotyczące tego, co powinno być budowanie poprzez ciągłą eksplorację rynku, potrzeb klientów, definiowanie wizji, roadmapy oraz szeregu funkcjonalności w ramach budowanego rozwiązania.

Continuous Integration, CI (Ciągła Integracja)

Ciągła Integracja (CI) jest aspektem Continuous Delivery Pipeline, w którym nowe funkcjonalności są rozwijane, testowane, integrowane i walidowane w przygotowaniu na wdrożenie i wydanie.

Continuous Learning Culture, CLC (Kultura Ciągłego Uczenia Się)

Kompetencja Kultura Ciągłego Uczenia Się opisuje szereg wartości i praktyk, które wspierają osoby indywidualne oraz organizację jako całość, aby nieustannie zwiększały wiedzę, kompetencje, wydajność i innowacyjność.

Coordinate and Deliver (Koordynacja i Dostarczanie)

Koordynacja i dostarczanie opisuje praktyki stosowane przez Solution Trains w celu utrzymania uzgodnienia i współpracy potrzebnej do ciągłego dostarczania wartości klientom dużych rozwiązań.

Core Values (Kluczowe Wartości)

Cztery kluczowe wartości to uzgodnienie, transparencja, szacunek dla ludzi oraz nieustanne usprawnianie. Kluczowe wartości przedstawiają fundament przekonań, które są kluczowe dla efektywności SAFe.

Customer (Klient)

Klienci są ostatecznym beneficjentem wartości rozwiązania tworzonego i utrzymywanego przez strumień wartości w ramach portfolio.

Customer Centricity (Klientocentryczność)

Klientocentryczność jest podejściem, które skupia się na tworzeniu pozytywnego doświadczenia dla klientów poprzez produkty i usługi oferowane przez organizację.

D

Design Thinking

Design Thinking to zorientowany na klienta proces rozwoju, który tworzy pożądane produkty, które są zarówno opłacalne i możliwe do utrzymania w całym cyklu życia.

Development Value Streams (Rozwojowy Strumień Wartości)

Rozwojowy Strumień Wartości jest sekwencją działań wymaganych do tego, by przekształcić hipotezę biznesową w cyfrowe rozwiązanie, które dostarcza wartość dla klienta.

DevOps

DevOps to sposób myślenia, kultura i zestaw technicznych praktyk, które wspierają integrację, automatyzację i współpracę potrzebną do skutecznego opracowania i obsługi rozwiązania.

E

Enablers

Enablers to elementy backlogu, które rozbudowują Ścieżkę Architektoniczną opracowywanego rozwiązania lub poprawiają wydajność Rozwojowego Strumienia Wartości.

Enterprise

Enterprise reprezentuje podmiot biznesowy, do którego należy każde SAFe portfolio.

Enterprise Architect

Enterprise Architect jest odpowiedzialny za ustanowienie wizji technologicznej, strategii i roadmapy na poziomie Portfolio.

Enterprise Solution Delivery, ESD

Kompetencja Enterprise Solution Delivery (ESD) opisuje praktyki niezbędne do zastosowania zasad i praktyk SAFe do specyfikacji, rozwoju, eksploatacji i ewolucji największych i najbardziej wyrafinowanych aplikacji, sieci i cyber-fizycznych systemów na świecie.

Epic Owners (Właściciele Epików)

Właściciel Epiku jest odpowiedzialny za koordynację Epików poprzez wykorzystanie systemu Portfolio Kanban.

Epics (Epiki)

Epik to znacząca inicjatywa rozwoju Rozwiązania.

Essential SAFe

Essential SAFe zapewnia minimalny zestaw elementów niezbędny do dostarczania rozwiązań przez Agile Release Trains. Stanowi najprostszy punkt wyjścia do rozpoczęcia implementacji.

F

Features (Funkcjonalności)

Features (Funkcjonalności) Funkcjonalności reprezentują funkcje rozwiązania, które zapewniają wartość biznesową, spełniają potrzeby interesariuszy i mają rozmiar umożliwiający dostarczenie ich przez Agile Release Train w PI.

I

Innovation and Planning Iteration (Iteracja Innowacji i Planowania)

Iteracja Innowacji i Planowania to unikalna, dedykowana Iteracja, która występuje w każdym PI. Zapewnia bufor w oszacowaniach dla osiągnięcia celów PI oraz dedykowany czas na innowacje, ciągłe kształcenie, planowanie PI oraz wydarzenia Inspekcji i Adaptacji (I&A).

Inspect and Adapt (Inspekcja i Adaptacja)

Inspekcja i Adaptacja to istotne wydarzenie odbywające się na końcu każdego PI, podczas którego aktualny stan Rozwiązania jest demonstrowany i oceniany. Następnie zespoły rozważają i identyfikują elementy poprawy w backlogu w oparciu o ustrukturyzowane warsztaty rozwiązywania problemów.

Iteration (Iteracja)

Iteracja to standardowy, o stałym czasie trwania, przedział czasowy, podczas którego Zwinne Zespoły i ARTy indywidualnie i zbiorowo dostarczają przyrostowo wartość klienta, pracując jednocześnie nad osiągnięciem celów PI.

Iteration Planning

Iteration Planning to wydarzenie SAFe Scrum, w którym wszyscy członkowie zespołu określają, jaką część backlogu zespołu mogą zobowiązać się dostarczyć podczas nadchodzącej iteracji. Zespół podsumowuje tę pracę jako zestaw celów iteracji, do których zespół się zobowiązuje.

Iteration Retrospective

Iteration Retrospective to regularne wydarzenie, podczas którego członkowie zespołu omawiają wyniki iteracji, dokonują przeglądu swoich praktyk i identyfikują sposoby poprawy.

Iteration Review

Iteration Review jest regularnym wydarzeniem SAFe Scrum, w którym zespół przeprowadza inspekcję przyrostu iteracji, ocenia postęp i dostosowuje Team Backlog.

L

Large Solution SAFe

Large Solution SAFe jest przeznaczone dla organizacji budujących duże i złożone rozwiązania, które nie wymagają nadzoru portfolio.

Lean Budget Guardrails

Lean Budget Guardrails opisuje zasady i praktyki dotyczące budżetowania, wydatków i zarządzania dla określonego portfolio.

Lean Budgets

Lean Budgets to podejście do zarządzania budżetem, który finansuje strumienie wartości zamiast projektów, przyspieszając dostarczanie wartości oraz zmniejszając obciążenie i koszty związane z tradycyjnym księgowaniem kosztów projektu.

Lean Portfolio Management, LPM

Kompetencja Lean Portfolio Management (LPM) łączy strategię i wykonanie poprzez zastosowanie podejścia Lean i myślenia systemowego w strategii i finansowaniu inwestycji, zwinnych operacjach portfolio i zarządzaniu.

Lean User Experience, Lean UX

Lean User Experience (Lean UX) to oparte na zespołach podejście do tworzenia lepszych produktów, koncentrujące się mniej na teoretycznie idealnym projekcie, a bardziej na iteracyjnym uczeniu się, ogólnym doświadczeniu użytkownika i rezultatach klientów.

Lean-Agile Leadership, LAL (Przywództwo Lean-Agile)

Kompetencja Przywództwo Lean-Agile opisuje sposób, w jaki liderzy prowadzą i podtrzymują zmiany organizacyjne, doskonałość operacyjną, umożliwiając osobom i zespołom osiągnięcie ich najwyższego potencjału.

Lean-Agile Mindset

Lean-Agile Mindset to połączenie przekonań, założeń, postaw, działań liderów i praktyków SAFe, którzy przyjmują koncepcję Lean Thinking oraz Manifestu Zwinności.

M

Measure and Grow (Miary Rozwoju)

Miary Rozwoju to podejście stosowane przez organizacje SAFe do oceny postępów w kierunku Zwinności Biznesowej i określania działań usprawniających.

Model-Based Systems Engineering, MBSE (Inżynieria Systemów Oparta na Modelach)

Inżynieria Systemów Oparta na Modelach (MBSE) to praktyka opracowywania zestawu powiązanych modeli, które pomagają definiować, projektować, symulować i dokumentować opracowywany system.

N

Nonfunctional Requirements, NFRs (Wymagania Niefunkcjonalne)

Wymagania Niefunkcjonalne to cechy systemu, które kierują projektem rozwiązania i często służą jako ograniczenia w odpowiednich backlogach.

O

Objectives and Key Results, OKRs

Objectives and Key Results (OKRs) to framework służący do ustalania jasnych celów i mierzalnych rezultatów.

Operational Value Streams, OVS (Operacyjny Strumień Wartości)

Operacyjny strumień wartości jest sekwencją aktywności potrzebną, aby dostarczyć produkt lub usługę do klienta.

Organizational Agility, OA (Zwinność Organizacyjna)

Kompetencja Zwinność Organizacyjna opisuje sposób, w jaki ludzie myślący w sposób Lean oraz zwinne zespoły w całej organizacji optymalizują swoje procesy biznesowe, rozwijają strategię z jasnymi i zdecydowanymi nowymi zobowiązaniami oraz w razie potrzeby szybko dostosowują organizację, aby kapitalizować nowe możliwości.

P

Participatory Budgeting, PB (Budżet Partycypacyjny)

Budżet Partycypacyjny powstaje w wyniku procesu opartego na współpracy, którego celem jest alokowanie budżetu portfolio do jego strumieni wartości.

PI Objectives (Cele PI)

Cele PI podsumowują cele biznesowe i techniczne, które zespoły i ARTy zamierzają osiągnąć w nadchodzącym PI oraz obejmują zarówno te cele, do których zespoły się zobowiązały (commited), a także te, do których się nie zobowiązały (uncommitted).

PI Planning

PI Planning to cykliczne (realizowane w oparciu o kadencje) wydarzenie dla całego ART, które skupia zespoły i interesariuszy wokół wspólnej misji i wizji.

Planning Interval, PI

Planning Interval (PI) to cykliczne (realizowane w oparciu o kadencje) i ograniczone czasowo wydarzenie, w którym Agile Release Trains dostarczają klientom ciągłą wartość zgodnie z Celami PI.

Portfolio

Portfolio jest zestawiem strumieni wartości, które dostarcza ciągły przepływ wartościowych rozwiązań do klientów w ramach wspólnego modelu finansowania i zarządzania.

Portfolio Backlog

Portfolio Backlog to system Kanban, służący do wychwytywania i zarządzania Biznesowymi oraz Enabler Epikami skupionymi na tworzeniu i rozwoju produktów, usług i rozwiązań portfolio.

Portfolio Flow (Przepływ Portfolio)

Przepływ Portfolio opisuje stan, w którym Lean Portfolio Management zapewnia ciągły przepływ nowych Epików do Solution Trains i ARTów, aby zrealizować wizję Portfolio i Kierunków Strategicznych.

Portfolio SAFe

Portfolio SAFe zapewnia strategię i finansowanie inwestycji, zwinne operacje portfolio oraz Lean governance dla jednego lub więcej strumieni wartości.

Portfolio Vision (Wizja Portfolio)

Wizja Portfolio opisuje przyszły stan strumieni wartości i rozwiązań realizowanych w ramach portfolio.

Pre-Plan (Planowanie Wstępne)

Planowanie Wstępne opisuje działania, które dopasowują i przygotowują ART w ramach Solution Train do planowania PI.

Product Management

Product Management to funkcja odpowiedzialna za definiowanie pożądanych, opłacalnych, wykonalnych i utrzymywalnych rozwiązań, spełniających potrzeby klientów i wspierających rozwój w całym cyklu życia produktu.

Product Owner, PO

Product Owner (PO) jest członkiem zwinnego zespołu odpowiedzialnym przede wszystkim za maksymalizację wartości dostarczanej przez zespół poprzez zapewnienie, że Team Backlog jest zgodny z potrzebami klientów i interesariuszy.

R

Release on Demand (Wydawanie na Żądanie)

Wydawanie na Żądanie to aspekt Continuous Delivery Pipeline (CDP), który pozwala na wydawanie nowych funkcjonalności natychmiast lub stopniowo w zależności od potrzeb biznesowych i klientów.

Release Train Engineer, RTE

Release Train Engineer (RTE) jest przywódcą służebnym i coachem ARTu, który facylituje wydarzenia, procesy w ART oraz wspiera zespoły w dostarczaniu wartości.

Roadmap (Roadmapa)

S

SAFe

SAFe to wiodący na świecie framework dla osiągnięcia Zwinności Biznesowej. SAFe integruje siłę Lean, Agile i DevOps w kompleksowy system operacyjny, który pomaga organizacjom rozwijać się w erze cyfrowej, poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i usług szybciej, bardziej przewidywalnie i w wyższej jakości.

SAFe for Government (SAFe dla Sektora Publicznego)

SAFe dla Sektora Publicznego to zestaw wzorców, które pomagają organizacjom sektora publicznego osiągać lepsze wyniki rozwoju rozwiązań poprzez wdrożenie wartości SAFe Lean-Agile, sposobu myślenia, pryncypiów i praktyk.

SAFe Implementation Roadmap (Roadmapa Implementacji SAFe)

Roadmapa Implementacji SAFe obejmuje graficzną wizualizację roadmapy wraz z serią czternastu artykułów, które opisują strategię i uporządkowany zestaw działań pozwalających na skuteczne wdrożenie SAFe.

SAFe Lean-Agile Principles (Zasady SAFe Lean-Agile)

SAFe opiera się na dziesięciu stałych, fundamentalnych zasadach Lean-Agile. Te założenia i koncepcje ekonomiczne inspirują, a także informują o rolach i praktykach SAFe.

SAFe Practice Consultants, SPCs

SAFe Practice Consultants (SPC) to certyfikowani agenci zmiany, którzy łączą swoją wiedzę techniczną na temat SAFe z wewnętrzną motywacją do ulepszania oprogramowania, systemów oraz zwinnych procesów biznesowych wewnątrz organizacji.

SAFe Scrum

SAFe Scrum to zwinna metoda stosowana przez zespoły w ramach ARTów w celu dostarczenia wartości klienta w krótkim czasie. Zespoły SAFe Scrum używają Iteracji, systemów Kanban i wydarzeń Scrum do planowania, wykonywania, demonstrowania i retrospekcji swojej pracy.

SAFe Team Kanban

SAFe Team Kanban jest zwinną metodą używaną przez zespoły w ramach ARTu (Agile Release Train) w celu zapewnienia ciągłego dostarczania wartości. Zespoły pracujące zgodnie z zasadami SAFe Team Kanban używają w codziennej pracy procesów opartych o przepływ pracy. Zespoły te działają w rytmie iteracji ARTu (Agile Release Train).

Scrum Master/Team Coach, SM/TC

SAFe Scrum Master/Team Coach (SM/TC) jest przywódcą służebnym i coachem dla zwinnego zespołu, który facylituje wydarzenia, procesy zespołowe oraz wspiera zespoły i ART w dostarczaniu wartości.

Set-Based Design

Set-Based Design (SBD) to praktyka rozwoju Lean, która utrzymuje elastyczność wymagań i opcji projektowych tak długo, jak to możliwe podczas procesu rozwoju.

Shared Services (Usługi Współdzielone)

Usługi Współdzielone reprezentują specjalistyczne role, ludzi i usługi wymagane do osiągnięcia sukcesu ART lub Solution Train, ale które nie są dedykowane w pełnym wymiarze godzin.

Solution (Rozwiązanie)

Solution (Rozwiązanie) to produkt, system lub usługa, która zapewnia wartość klientom wewnętrznym lub zewnętrznym.

Solution Architect (Architekt Rozwiązania)

Architekt rozwiązań jest odpowiedzialny za zdefiniowanie i przekazanie wspólnej wizji technicznej i architektonicznej dla Solution Train, aby zapewnić, że opracowywane rozwiązanie będzie odpowiednie dla zamierzonego celu.

Solution Context (Kontekst Rozwiązania)

Kontekst rozwiązania identyfikuje krytyczne aspekty środowiska, w którym rozwiązanie działa.

Solution Demo

Solution Demo dostarcza interesariuszom zintegrowany obraz wkładu poszczególnych ARTów oraz dostawców. Celem jest również otrzymanie obiektywnego dowodu dokonań organizacji rozwijającej dane rozwiązanie oraz zebrania informacji zwrotnej.

Solution Intent

Solution Intent jest to repozytorium, w którym utrzymujemy, zarządzamy i komunikujemy wiedzę dotyczącą bieżących i oczekiwanych projektów oraz zachowań rozwiązania.

Solution Management

Solution Management jest funkcją odpowiedzialną za zdefiniowanie pożądanych, wykonalnych, opłacalnych i utrzymywalnych dużych rozwiązań. Rozwiązania powinny odpowiadać na potrzeby klientów oraz wspierać rozwój poprzez cykl życia rozwiązania.

Solution Train

Solution Train jest organizacją utworzoną, aby budować duże rozwiązania, które wymagają koordynacji wielu ARTów i dostawców.

Solution Train Backlog

Solution Train Backlog to system Kanban, służący do wychwytywania i zarządzania Capabilities (Możliwościami) i Enablerami dającymi możliwość na ulepszenie dużego rozwiązania i rozszerzenia jego Ścieżki Architektonicznej.

Solution Train Engineer, STE

Solution Train Engineer (STE) jest przywódcą służebnym i coachem, który moderuje wydarzenia i procesy w ramach Solution Train. Koordynuje również pracę ARTów i dostawców oraz wspiera ARTy w dostarczaniu wartości.

Solution Train Flow (Przepływ Solution Train)

Przepływ Solution Train opisuje stan, w którym Solution Train zapewnia klientowi ciągły przepływ wartościowych Capabilities (Możliwości).

Solution Vision (Wizja Rozwiązania)

Wizja Rozwiązania reprezentuje przyszły stan opracowywanego rozwiązania. Służy jako odzwierciedlenie potrzeb klientów i interesariuszy oraz proponowanego produktu lub usługi, która ma zaspokoić te potrzeby.

Stories (Historyjki)

Stories (Historyjki) są krótkimi opisami małej części oczekiwanej funkcjonalności napisanymi z perspektywy użytkownika.

Strategic Themes (Kierunki Strategiczne)

Kierunki Strategiczne są biznesowymi celami na poziomie portfolio, które zapewniają wyróżnik konkurencyjności i przewagę strategiczną. Dostarczają kontekst biznesowy dla strategii portfolio i podejmowania decyzji, reprezentując aspekty intencji strategicznej organizacji.

Supplier (Dostawca)

Supplier (Dostawca) jest wewnętrzną lub zewnętrzną organizacją, która rozwija i dostarcza komponenty rozwiązania, podsystemy lub usługi dla ARTu oraz Rozwojowego Strumienia Wartości.

System Architect (Architekt Systemu)

System Architect (Architekt Systemu) jest odpowiedzialny za zdefiniowanie i komunikowanie wspólnej wizji technicznej i wizji architektonicznej dla rozwiązania rozwijanego w ramach ART.

System Demo

System Demo dostarcza interesariuszom zintegrowany obraz nowych funkcjonalności dostarczanych w ostatniej iteracji przez wszystkie zespoły w ramach ART. Każde demo dostarcza obiektywne mierniki postępu i szansę na uzyskanie informacji zwrotnej.

System Team (Zespół Systemowy)

Zespół Systemowy jest wyspecjalizowanym, zwinnym zespołem, który udziela wsparcia w procesie budowania i wspierania środowiska deweloperskiego, włączając rozwój i utrzymanie Continuous Delivery Pipeline. Może również wspierać integrację rozwiązań, testów end-to-end rozwiązania, podejścia i praktyk DevOps, wdrażanie i wydawanie na żądanie.

T

Team and Technical Agility, TTA (Zwinność Techniczna i Zespołowa)

Kompetencja Zwinność Techniczna i Zespołowa opisuje krytyczne umiejętności, zasady i praktyki, które wysokowydajne, zwinne zespoły w ramach ARTu (Agile Release Train) używają w celu tworzenia wysokiej jakości rozwiązań dla swoich klientów.

Team Backlog

Team Backlog jest systemem Kanban, który jest używany w celu wychwycenia i zarządzania historyjkami użytkowników i Enablerami, służącymi rozwijaniu budowanego rozwiązania.

Team Flow (Przepływ Zespołu)

Przepływ Zespołu opisuje proces, w którym zespoły Agile zapewniają ciągły przepływ wartości do klienta.

V

Value Stream Coordination (Koordynacja Strumienia Wartości)

Koordynacja Strumienia Wartości opisuje, jak zarządzać zależnościami między Strumieniami Wartości i wykorzystywać możliwości, które istnieją we wzajemnych powiązaniach.

Value Stream KPIs (Kluczowe Wskaźniki Strumienia Wartości)

Value Stream KPIs (Kluczowe Wskaźniki Strumienia Wartości) są policzalnymi miernikami używanymi w celu oceny, jak dany strumień wartości sprawuje się względem postawionych celów biznesowych.

Value Stream Management, VSM (Zarządzanie Strumieniem Wartości)

Zarządzanie Strumieniem Wartości (VSM) jest dyscypliną przywódczą i techniczną, która maksymalizuje przepływ wartości biznesowej w całym cyklu życia rozwiązania.

W

Weighted Shortest Job First, WSJF

Weighted Shortest Job First (WSJF jest modelem priorytetyzacji używanym do sekwencjonowania pracy celem maksymalizacji wartości ekonomicznej. W SAFe WSJF jest szacowane jako względny koszt opóźnienia podzielony przez względną wielkość pracy do wykonania.